Política de privacitat

1 . TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS
MECÀNIQUES PRENSOL , S.L. (en endavant, ” PRENSOL ” ) és el titular de la pàgina webwww.prensol.com : un lloc d’Internet dedicat a oferir serveis d’informació relatius les activitats que pugui desenvolupar PRENSOL .
El lloc www.prensol.com (en endavant, el “Lloc Web” ) facilita informació als seus usuaris sobre productes , solucions , serveis , novetats i altres assumptes d’interès relatius a les activitats esmentades anteriorment .
En el lloc web no es realitzen transaccions comercials i els serveis que presta PRENSOL a través del lloc web són gratuïts llevat que, en relació amb algun d’ells , s’especifiqui el contrari .
PRENSOL té el seu domicili social C / Migdia , s / n , Codi Postal 08232 de Viladecavalls ( Barcelona ) i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 10204 , Llibre 9271 Secció 2 ª, Foli 146 , Full 119.588 , Inscripció 1a, amb CIF B – 58610601
2 . CONDICIONS D’UTILITZACIÓ
L’ús del lloc web implica l’acceptació sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en el present Avís Legal. Si vostè no està d’acord amb alguna de les condicions del present Avís Legal no ha d’utilitzar el Lloc Web .
3 . PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) , PRENSOL , l’informa que les dades personals facilitades a PRENSOL , per l’usuari , ja sigui a través del lloc web o de qualsevol altra manera , quedaran incorporades a un fitxer propietat de PRENSOL , qui garanteix la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades .
El responsable del tractament d’aquest fitxer és PRENSOL , amb domicili social al c / Migdia , s / n , Codi Postal 08232 de Viladecavalls ( Barcelona ) . L’usuari podrà exercitar els drets d’oposició , accés , rectificació i cancel.lació de les seves dades segons el que estableixen els articles 15 i 16 de la LOPD dirigint la seva sol · licitud a través d’un correu electrònic a mprensol@prensol.com .
PRENSOL recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts en el Lloc Web , per elaborar perfils d’usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis , i amb fins comercials , publicitaris i formatius . En el cas que les dades recollides vagin a ser utilitzades per a finalitats diferents de les anteriorment exposades , PRENSOL sol · licitarà el consentiment exprés i per escrit de l’usuari .
PRENSOL ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat , d’acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal , aprovat pel Reial Decret 994/1999 , d’11 juny.
PRENSOL es compromet a guardar secret sobre les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari , de manera que, llevat que així se li exigeixi legalment , no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari .
4 . MENORS D’EDAT
Els continguts del lloc web estan dirigits a persones majors d’edat . PRENSOL no pretén obtenir dades de persones menors d’edat . Quan PRENSOL tingui coneixement que existeixen al seu fitxer dades de caràcter personal d’un menor , procedirà d’immediat a cancel · lar .
5 . PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL
Tots els continguts , imatges , dissenys , dibuixos , logos , marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur en el Lloc Web són titularitat de PRENSOL . L’usuari utilitzarà els serveis del lloc web respecten les titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del lloc web .
Qualsevol reproducció , distribució o transformació dels continguts del lloc web que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels mateixos constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel · lectual .
PRENSOL és el titular en exclusiva dels drets d’explotació del lloc web , de manera que qualsevol reproducció de la totalitat o part d’aquest ha d’estar expressament autoritzada PRENSOL .
6 . ENLLAÇOS
El lloc web pot contenir enllaços amb altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a l’usuari . PRENSOL no és la titular d’aquestes pàgines web , de manera que no es responsabilitza dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que l’ús de les mateixes pugui ocasionar a l’usuari .
Si l’usuari del lloc web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que aquestes ofereixen , PRENSOL romandrà aliena a qualsevol mena de relació que es pogués establir entre l’usuari i els titulars d’aquestes pàgines web o qualsevol tercer relacionat amb les mateixes .
Així mateix , el titular d’una pàgina web en la qual es pretengui inserir un enllaç al lloc web haurà d’obtenir , amb caràcter previ , una autorització de PRENSOL .
PRENSOL no serà responsable dels continguts d’aquelles pàgines web en què hi hagi un enllaç al lloc web i romandrà aliena a les relacions que puguin establir entre els titulars i els usuaris del lloc web .
7 . OCUPACIÓ DE ” COOKIES ”
El lloc web utilitza “cookies ” per poder personalitzar els continguts de la pàgina en benefici de l’usuari . Una “cookie ” és un fitxer de dades que s’allotja al disc dur de l’ ordinador de l’usuari i que permet conèixer el tipus de navegador o el sistema operatiu que utilitza , així com els interessos i preferències de l’usuari .
L’usuari pot configurar el seu ordinador , de manera que s’eliminin les “cookies ” del seu disc dur o sigui avisat abans de desar una ” cookie” .
8 . GARANTIES I RESPONSABILITATS
PRENSOL ha posat tot el seu esforç en què la informació del lloc web sigui precisa i estigui actualitzada . No obstant això , PRENSOL no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web . PRENSOL no es responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del lloc web i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment i sense previ avís.
En el lloc web no es realitza cap tipus de transacció comercial , i cap dels seus continguts té la consideració d’oferta contractual a l’usuari . Les relacions comercials entre PRENSOL i els seus clients es regeixen per les Condicions Generals de Venda de PRENSOL i / o per altres condicions generals o pactes específics . Els continguts del lloc web no prevalen sobre els termes de les relacions comercials entre PRENSOL i els seus clients ni poden condicionar la política comercial quePRENSOL decideixi adoptar en cada moment .
El lloc web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions dePRENSOL o de tercers respecte a esdeveniments futurs i subjectes , per tant , a incertesa . PRENSOL no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l’usuari ni de les conseqüències de les mateixes en les accions o omissions de l’usuari .
PRENSOL no es fa responsable dels errors o fallades en el funcionament del lloc web , siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d’Internet , inclosa la possible transmissió de virus informàtics . CIRCUTOR , SA no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del lloc web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis . En particular , PRENSOL no serà responsable en circumstàncies de força major com ara incendis , vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevol altre successos imprevisibles o inevitables .
En tot cas , PRENSOL només serà responsable dels danys i perjudicis que s’haguessin previst o que s’haguessin pogut preveure en el moment de la utilització del lloc web per l’usuari , i que siguin conseqüència directa i necessària de la infracció per negligència greu de obligacions contractuals substancials .
El fet que el lloc web descrigui o presenti determinats productes no implica un compromís de PRENSOL que aquests estaran disponibles per a l’usuari .
L’exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s’aplicarà tant aPRENSOL com als seus administradors , directius , empleats i representants .
9 . LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Les condicions d’ús del lloc web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i PRENSOL , es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles . Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, l’usuari i PRENSOL se sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Terrassa , renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls .
PRENSOL